ยื่นขอสินเชื่อออนไลน์

  1. เป็นเจ้าของกิจการ ห้างร้าน บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด และโรงงาน ขนาดเล็ก - ใหญ่
  2. มีหนังสือจดทะเบียนรับรองที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  3. มีที่ตั้งกิจการ บริษัท หจก. ชัดเจน ตรวจสอบหน้างานได้
  4. มีที่พักอาศัยชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ และยืนยันได้

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. หนังสือจดทะเบียนกิจการ
  4. เอกสารแสดงรายรับทั้งหมด
  5. แผนที่ที่พักอาศัย และแผนที่ที่ตั้งกิจการ
  6. รูปถ่ายภายในและภายนอกของกิจการ

เวลาทำการ 09:00 - 18:00 น.